Správcovská spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, sprav. spol., a.s., (ďalej „AM SLSP“), rozhodla o zrušení fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, sprav. spol., a.s., Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. (ďalej „PFPV3“ alebo „fond“) k 29. 4. 2021.

Investičná stratégia fondu PFPV3 bola zameraná na kúpu dlhopisov približne s rovnakou splatnosťou (do 6 rokov) a ich držanie v majetku fondu do ich splatnosti. Cieľom fondu bolo vyplácanie pravidelného ročného výnosu v rozmedzí 1,5 % až 2,0 % z počiatočnej hodnoty podielu z dosiahnutých výnosov v zmysle štatútu fondu. Od roku 2017 do roku 2020 bol z majetku fondu PFPV3 podielnikom každoročne vyplatený výnos vo výške 1,5 %.

Dôvod zrušenia fondu PFPV3 je skutočnosť, že investičný cieľ fondu bol splnený a vzhľadom na súčasnú situáciu na finančnom trhu je v záujme podielnikov, aby sa fond vyhol možnému reinvestičnému a trhovému riziku.

Zrušenie fondu PFPV3 pre jeho podielnikov znamená, že ku dňu 21. 5. 2021 bude všetkým podielnikom vyplatený ich podiel na majetku fondu po speňažení celého majetku fondu, pričom v tomto likvidačnom zostatku bude zahrnutá aj plánovaná výplata pravidelného výnosu za posledné obdobie od 16. 6. 2020 - 15. 6. 2021.