Výška vyplacaného podielu na majetku fondu určeného podielnikom podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Privátny fond pravidelných výnosov 3, o. p. f. k 11. 5. 2021 je 0,010223 EUR na 1 podiel, čo zodpovedá zhodnoteniu fondu vo výške 2,23 % za obdobie od 16.06.2020 do 11.05.2021.

Fond počas piatich rokov vyplatil nasledovné ročné výnosy:

Archív dokumentov

Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde

2020 PDF (421 KB)
2019 PDF (892 KB)
2018 PDF (2 MB)
2017 PDF (2 MB)
2016 PDF (2 MB)