Aktuálna výška výnosu určeného na výplatu podielnikom podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Erste Private Banking Conservative, o. p. f. k 2. 9. 2021 je 0,00065052 Eur na 1 podiel, čo zodpovedá zhodnoteniu fondu vo výške 6,35 % v období od 2. 9. 2020 do 31. 8. 2021.