S účinnosťou 1. januára 2022, predstavenstvo spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne správ. spol., a. s., schválilo zmenu predajných prospektov pre všetky spravované fondy. 

Hlavnou zmenou je doplnenie informácií súvisiacich s udržateľnosťou.