Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., vyplatí k 30. septembru 2022 (rozhodný deň) podielnikom fondu do 14 kalendárnych dní odo dňa výpočtu výšky pravidelného výnosu, výnos vo výške 1,0 % z počiatočnej hodnoty podielových listov fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Global Renta, o. p. f..