Investičná politika

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING investuje hlavne do akcií vybraných spoločností, alebo do akcií kótovaných na príslušnej burze rozvíjajúcich sa krajín strednej, južnej a východnej Európy, vrátane Ruska a Turecka. Pri výbere akcií sa kladie dôraz na vysoko kvalitné a rýchlo rastúce spoločnosti. Zaistenie rizika cudzích mien a spravidla nerealizuje, ale je možné. Fond je aktívne spravovaný. Správcovská spoločnosť investuje majetok fondu na základe vlastného uváženia. Pri správe fondu správcovská spoločnosť sleduje index ako referenčnú hodnotu (z licenčných dôvodov je konkrétne pomenovanie použitého indexu uvedené v predajnom prospekte fondu v bode 12 alebo Kľúčových informáciách pre investorov ("Ciele a investičná politika" ). 

Zloženie a výkonnosť fondu sa môžu podstatne alebo úplne odchýliť od indexu v pozitívnom alebo negatívnom smere, v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte. Miera rozsahu vlastných rozhodnutí správcovskej spoločnosti nie je obmedzená.

Pozastavenie výpočtu hodnoty podielu 

Vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu je moskovská burza uzavretá, preto bol od 24. februára 2022 pozastavený výpočet hodnoty podielu a tým aj vydávanie a vyplácanie podielových listov fondu. O obnovení výpočtu hodnoty podielu budeme informovať samostatne.

Aktuálny vývoj

So začiatkom ukrajinskej krízy došlo k výrazným sankciám voči ruským spoločnostiam, obmedzeniam obchodovania s ruskými cennými papiermi, vylúčeniu niektorých ruských bánk z medzinárodného platobného systému SWIFT, uzatvoreniu moskovskej burzy a značnej devalvácii ruského rubľa.

Medzinárodný poskytovateľ indexu MSCI Inc., preklasifikoval 9. marca 2022 ruský akciový index MSCI Rusko z rozvíjajúceho sa trhu na samostatný. V dôsledku čoho boli všetky ruské akcie vyradené z medzinárodných indexov.

V dôsledku geopolitickej situácie utrpeli aj indexy ostatných východoeurópskych krajín. Na jednej strane vznikli obavy, že sa konflikt rozšíri aj do týchto krajín, na strane druhej sú dovozcami surovín (ropa, zemný plyn). Výsledkom bol niekedy až extrémny nárast cien komodít, čo viedlo k cenovému šoku, ktorý bol umocnený problém vysokej miery inflácie zaznamenanej už pred konfliktom.

Nasledujúci graf zobrazuje vývoj akciových trhov v Poľsku, Turecku a Maďarsku. Začiatok vojny na Ukrajine viedol k stratám  východoeurópskych akcií. Medzičasom sa však niektoré straty podarilo kompenzovať.

Zdroj: Reuters Datastream, údaje k 18.3.2022 Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Z dôvodu krátkeho časového úseku nie je výkonnosť dostatočne reprezentatívna.

Portfólio pred pozastavením výpočtu hodnoty podielu

K 24. februáru 2022 bol podiel ruských akcií v portfóliu 58,54 %. V porovnaní s vyššie zmieneným referenčným indexom, ktorým sa fond riadi (63,94 %), z toho vyplýva podváženie -5,40 %.

Zdroj: Erste Asset Management, údaje k 24.2.2022

Z celkového počtu 58 akcií v portfóliu, bolo 21 jeden titulov z Ruska. Medzi TOP 10 pozíciami bolo 7 akcií z Ruska (viď. graf nižšie – akcie s označením RU).

Zdroj: Erste Asset Management, údaje k 24.2.2022 Uvedené krajiny sú príkladmi a nereprezentujú investičné odporúčanie. Sú to krajiny nachádzajúce sa v portfóliu fondu. Nie je potvrdené, že uvedené cenné papiere budú trvalo zaradené do portfólia.

Ukrajinské akcie sa v portfóliu nenachádzali.

Výhľad

Keďže ruská burza zostáva až do odvolania uzatvorená, nie sú momentálne k dispozícii žiadne  informácie o dátume otvorenia a obchodovanie s ruskými cennými papiermi a preto obchodovanie ostáva veľmi obmedzené. Nakoľko nie je možné vypočítať hodnotu podielu fondu, vydávania a vyplácanie podielových listov fondu ERSTE STOCK EUROPE EMERGING je pozastavené. Situáciu denne monitorujeme, no vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu sa nedá predpovedať, kedy bude možné obnoviť vydávanie a vyplácanie podielových listov fondu a tiež výpočet hodnoty podielu. Akékoľvek informácie budú poskytnuté včas.

Budúci vývoj celého portfólia fondu ostáva aj naďalej do značnej miery ovplyvnený súčasnou geopolitickou situáciou. Ďalšia eskalácia by mohla opäť viesť k poklesom.  Deeskalácia by naopak mohla pomôcť k oživeniu východoeurópskych akcií.

Zníženie správcovského poplatku

Na pozadí eskalujúceho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou nie sú podmienky obchodovania v súčasnosti rovnaké ako za normálnych okolností. Po pozastavení vydávania, vyplácania a vypočítavania hodnoty podielu fondu, sa spoločnosť Erste Asset Management GmbH rozhodla upraviť správcovský poplatok nasledovne:

Zníženie správcovského poplatku platí do odvolania a spätne od 1.3.2022.

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podľa ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Kľúčové informácie pre investorov/KID sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com a takisto zdarma v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu, jazyky, v ktorých sú Kľúčové informácie pre investorov/KID k dispozícii, rovnako tak ako ďalšie možné miesta, kde si klienti môžu vyzdvihnúť dokumenty, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v dobe redakčnej uzávierky. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, daňovej situácie alebo ochoty znášať riziká. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sa zakladajú na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v okamihu redakčnej uzávierky. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.