Aktuálna výška pravidelného výnosu určeného na výplatu podielnikom podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Fond zodpovedného investovania, o. p. f. za obdobie od 1.6.2021 do 31.5.2022 je 0,01 Eur na 1 podiel.