Od 1. júla 2022 sa mení štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov fondu ERSTE Realitná Renta

Najdôležitejšie zmeny

  • vyplatenie podielových listov bude zrealizované najneskôr do 12 mesiacov po zadaní pokynu
  • spresnenie dňa v ktorom sa vypočítava hodnota podielu fondu