Od 16.8. sme zaviedli pre fondy AM SLSP ERSTE Realitná Renta a AM SLSP Fond zodpovedného investovania nové emisie (tranže).

Každý z týchto fondov má aktuálne dve emisie - pôvodnú výplatnú (s pravidelne vyplácaným výnosom) a novú, reinvestičnú (s reinvestovaním výnosu).

Klient si môže vybrať, do ktorej emisie zainvestuje, pričom pri v prípade reinvestičnej je možné založiť si pravidelné investičné sporenie. Všetky emisie sú dostupné cez Georgea (pri ERR iba ak má klient vyplnený test primeranosti na pobočke).

Hodnoty podielov jednotlivých emisií sa kvôli rozdielnemu prístupu s nakladaním výnosu budú v čase líšiť.