Podľa § 65 ods. 1 InvFG 2011 bolo schválené rozhodnutie vydané rakúskym Úradom pre finančný trh (FMA) dňa 20. septembra 2023 s identifikátorom GZ FMA IF25 6997/0001-INV/2023 o rozdelení fondu ERSTE BOND DANUBIA.

Označenie nového fondu, ktorý obsahuje oddelený majetok je ABW ERSTE BOND DANUBIA - Investmentfonds in Abwicklung. Erste Asset Management GmbH plní funkciu správcovskej spoločnosti a Erste Group Bank AG funkciu depozitárnej banky.  

Dátum rozdelenia: 23.11.2023.
Začiatok likvidácie ABW ERSTE BOND DANUBIA: 23.11.2023. 

Pomer rozdelenia podielových listov je 1:1. Čo znamená, že podielnici ERSTE BOND DANUBIA  dostanú rovnaký počet podielových listov nového fondu ABW ERSTE BOND DANUBIA. 
Amortizované náklady rozdelia sú v pomere 98,23816 % ( fond ERSTE BOND DANUBIA) k 1,76184 % (nový oddelený fond ABW ERSTE BOND DANUBIA - Investmentfonds in Abwicklung).  

Prospekt fondu vrátane štatútu fondu a dokumentu s kľúčovými informáciami pre fond ERSTE BOND DANUBIA, ktorého sa rozdelenie týka, sú k dispozícii v nemeckom jazyku a prípadne v anglickom jazyku v našich kanceláriách na adrese Am Belvedere 1, A-1100 Viedeň, ako aj v depozitárnej banke alebo na našej webovej stránke www.erste-am.com.