Podľa § 65 ods. 1 InvFG 2011 bolo schválené rozhodnutie vydané rakúskym Úradom pre finančný trh (FMA) dňa 20. septembra 2023 s identifikátorom GZ FMA IF25 6998/0001-INV/2023 o rozdelení fondu ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL

Označenie nového fondu, ktorý obsahuje oddelený majetok je ABW  ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - Investmentfonds in Abwicklung. Erste Asset Management GmbH plní funkciu správcovskej spoločnosti a Erste Group Bank AG funkciu depozitárnej banky.  

Dátum rozdelenia: 24.11.2023.
Začiatok likvidácie ABW  ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL: 24.11.2023. 

Pomer rozdelenia podielových listov je 1:1. Čo znamená, že podielnici  ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL  dostanú rovnaký počet podielových listov nového fondu ABW  ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL. 
Amortizované náklady rozdelia sú v pomere 99,69945 % ( fond ERSTE  ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL) k 0,30055 % (nový oddelený fond ABW  ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - Investmentfonds in Abwicklung).  

Prospekt fondu vrátane štatútu fondu a dokumentu s kľúčovými informáciami pre fond ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL, ktorého sa rozdelenie týka, sú k dispozícii v nemeckom jazyku a prípadne v anglickom jazyku v našich kanceláriách na adrese Am Belvedere 1, A-1100 Viedeň, ako aj v depozitárnej banke alebo na našej webovej stránke www.erste-am.com.