Aktuálna výška pravidelného výnosu určeného na výplatu podielnikom podielového fondu Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Fond zodpovedného investovania, o. p. f. za obdobie od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023 je 0,00 Eur na jeden podiel.

Správcovská spoločnosť prijala vyššie uvedené rozhodnutie po zvážení ekonomických a trhových okolností, ako aj výsledkov hospodárenia fondu v sledovanom období.