Aktuálna výška pravidelného výnosu určeného na výplatu podielnikom podielového fondu Erste Asset Management GmbH, Erste Private Banking Conservative, o.p.f za obdobie od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 je 0,00 Eur na jeden podiel.

Správcovská spoločnosť prijala vyššie uvedené rozhodnutie po zvážení ekonomických a trhových okolností, ako aj výsledkov hospodárenia fondu v sledovanom období.