Informácie pre podielnikov fondu ERSTE BOND EM GOVERNMENT o zmene štatútu fondu, platnej od 11.7.2024.

Bližšie informácie sú zverejnené na nasledujúcich stránkach: