Aktuálna výška výnosu určeného na výplatu podielnikom podielového fondu Erste Asset Management GmbH, Fond zodpovedného investovania, o.p.f., emisie R02  k 31. 5. 2024 je 0,015 Eur na 1 podiel.