Investičné sporenie

Pravidelné investovanie od 20 € mesačne.
Aj bez návštevy pobočky. Nechaj to na Georgea

Investičné sporenie

Pravidelné investovanie od 20 € mesačne.
Aj bez návštevy pobočky. Nechaj to na Georgea

Výhody

Pravidelné investovanie je vhodné na

 • získanie prvých skúseností s investovaním
 • dosahovanie zaujímavého zhodnotenia
 • vytváranie rezervy na vzdelanie detí, dovolenku, či nepredvídateľné udalosti

Prečo pravidelne investovať?

 • bez vstupných poplatkov
 • mesačná investícia od 20 eur až do 500 eur a mimoriadna investícia do 500 eur mesačne
 • flexibilita mesačnej platby

Nakupujete pri poklese aj raste

 • nepotrebujete uvažovať nad vhodným načasovaním
 • každou investíciou je nakúpený rôzny počet podielov
 • hodnota podielu môže rásť aj klesať: v období poklesu nakúpite vyšší počet podielov a v čase nárastu nižší počet podielov

 

Ako si založiť investičné sporenie

Dôkaz, že sa to naozaj oplatí

Pozrite si skutočný príklad klienta, ktorý pravidelným investovaním dosiahol ročný výnos 8,74 %

 • fond: AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
 • obdobie: 2. máj 2007 - 4. január 2021
 • pravidelná mesačná investícia: 50 eur
 • dosiahnuté zhodnotnenie: 8,74 % ročne

Podielový fond SPORO Fond maximalizovaných výnosov je otvoreným podielovým fondom a spravuje ho spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, ICO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Uvedené dosiahnuté historické zhodnotenie z pravidelného investovania do SPORO Fondu maximalizovaných výnosov bolo určené na základe výpočtu pomocou metódy XIRR (Vnútorná výnosová výnosnosť) za obdobie posledných 165 kalendárnych mesiacov k 4.1.2021. Dosiahnuté zhodnotenie predstavuje hrubý výnos očistený o správcovský poplatok bez zohľadnenia akýchkoľvek ďalších poplatkov a daní spojených s investovaním do podielových fondov Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.

Máte záujem pravidelne investovať alebo potrebujete poradiť? Dohodnúť stretnutie