Investičné sporenie

Pravidelné investovanie od 20 eur mesačne.
Aj bez návštevy pobočky. Nechaj to na Georgea

Pre tých, čo nevidia graf, ale vrcholky francúzskych Álp.

Investujte pravidelne a dlhodobo už od 20 eur mesačne a môžete ich uvidieť naživo.
Máte záujem o pravidelné investovanie?

Výhody

Pravidelné investovanie je vhodné na

 • získanie prvých skúseností s investovaním
 • dosahovanie zaujímavého zhodnotenia
 • vytváranie rezervy na vzdelanie detí, dovolenku, či nepredvídateľné udalosti

Prečo pravidelne investovať?

 • bez vstupných poplatkov
 • mesačná investícia od 20 eur až do 500 eur a mimoriadna investícia do 500 eur mesačne
 • flexibilita mesačnej platby

Nakupujete pri poklese aj raste

 • nepotrebujete uvažovať nad vhodným načasovaním
 • každou investíciou je nakúpený rôzny počet podielov
 • hodnota podielu môže rásť aj klesať: v období poklesu nakúpite vyšší počet podielov a v čase nárastu nižší počet podielov

 

Pozrite si ako si naplniť svoje plány pomocou
pravidelného investovania

Dôkaz, že sa to naozaj oplatí

Pozrite si skutočný príklad klienta, ktorý pravidelným investovaním dosiahol ročný výnos 7,48 %

 • fond: AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
 • obdobie: 1. máj 2007 - 1. august 2020
 • pravidelná mesačná investícia: 50 eur
 • dosiahnuté zhodnotnenie: 7,58 % ročne

Podielový fond SPORO Fond maximalizovaných výnosov je otvoreným podielovým fondom a spravuje ho spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, ICO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Uvedené dosiahnuté historické zhodnotenie z pravidelného investovania do SPORO Fondu maximalizovaných výnosov bolo určené na základe výpočtu pomocou metódy XIRR (Vnútorná výnosová výnosnosť) za obdobie posledných 132 kalendárnych mesiacov k 3.4.2018. Dosiahnuté zhodnotenie predstavuje hrubý výnos očistený o správcovský poplatok bez zohľadnenia akýchkoľvek ďalších poplatkov a daní spojených s investovaním do podielových fondov Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.

Máte záujem pravidelne investovať alebo potrebujete poradiť? Dohodnúť stretnutie