Ochrana osobných údajov

OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom je spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ, spol., a.s. Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO 35820705, zapísaná v Obchodnom registri súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:  2814/B

Sprostredkovateľom je:
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B.

Cromwell a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO 31 353 746
Za účelom zabezpečenia printingových činností v oblasti tlače, hromadnej korešpondencie, prípravy zásielok (obálkovanie), ich evidencie a odovzdania do distribúcie a ich distribúcia pre Slovenskú sporiteľňu, a. s.,
 
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06, IČO 36 232 734,
za účelom výkonu správy registratúrnych záznamov spoločnosti podľa osobitného predpisu
  
Za účelom vykonávania auditu
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava, IČO 35 840 463
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, IČO 35 739 347 

 
Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje v rámci správy záväzkového vzťahu medzi klientom a Spoločnosťou v súlade s ustanoveniami zákona č.203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a pre účely definované v Obchodných podmienkach Spoločnosti.
 
Klient Spoločnosti je povinný poskytnúť požadované osobné údaje, ak tak stanovuje osobitný zákon. Ostatné osobné údaje klient Spoločnosti poskytuje dobrovoľne.
 
Povinnosť klienta poskytnúť požadované osobné údaje stanovujú najmä tieto zákony:
 
a)    zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov,
b)   zákon č.297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.
 
Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo je daný klientom priamo v udeľovanom súhlase.
 
Spoločnosť archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa klienta po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a registratúrnym a archivačným poriadkom Spoločnosti, resp. po dobu, na ktorú klient udelil Spoločnosti súhlas.
 
Ak klient odmietne poskytnúť Spoločnosti osobné údaje požadované na základe osobitných
predpisov, Spoločnosť odmietne vykonať zmluvný obchod.
 
Osobné údaje klienta nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak je sprístupnenie zmluvne dohodnuté spoločnosťou a klientom.
 
Osobné údaje klienta sa poskytujú tretím osobám výhradne vtedy, ak túto povinnosť ukladá zákon alebo je poskytnutie zmluvne dohodnuté medzi Spoločnosťou a klientom.
 
Osobné údaje klienta sa nezverejňujú.
 
Osobné údaje klienta nie sú predmetom cezhraničného toku osobných údajov do tretích krajín.
 
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a)   potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b)   informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
c)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d)   zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e)   opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f)    likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g)   likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h)   blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
 
Oprávnenie získavať osobné údaje v mene Spoločnosti vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) a zo zmluvy medzi Spoločnosťou a sprostredkovateľom.
 
Evidenčné listy informačných systémov sú prístupne pre fyzické alebo právnické osoby na požiadanie.
 
Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene Spoločnosti, môže klient žiadať písomnou formou od Spoločnosti na adrese:
 
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ, spol., a. s.
Tomášikova 48
832 65 Bratislava
 

Produktové možnosti

Špecialisti na riadené portfóliá

Zaujala Vás téma investovania?
Prečítajte si prosím viac aj na našom blogu

Komentáre, analýzy, rôzne témy ako sú zodpovedné investovanie, akciové trhy, rozvíjajúce sa trhy môžte nájsť na blogu.

Mohlo by vás zaujímať