Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia našich klientov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.

Nasledujúci text vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázku ohľadom spracúvania svojich osobných údajov, a taktiež ďalšie dôležité informácie, ktoré súvisia s tým ako Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. (ďalej "Spoločnosť") spracúva osobné údaje svojich klientov a návštevníkov internetovej stránky www.erste-am.sk  a www.sikovnyprogram.sk.

Všeobecne o ochrane osobných údajov

Od 25. mája 2018 platí v Európskej únii všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (skratka  „GDPR“ - General Data Protection Regulation). Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov určuje ako sa smú spracovávať osobné údaje a ako sa musia chrániť.

Čo je všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov?
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov je nariadením Európskej únie. Platí v každom  členskom štáte, teda aj na Slovensku. Každá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú sa môže odvolať priamo na všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. 

Čo upravuje všeobecné nariadenie o ochrane osobných  údajov?
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov obsahuje predpisy o spracúvaní vašich osobných údajov ako sú meno, telefónne číslo, a ďalšie. Zásady ustanovené v uvedenom nariadení upravujú ako sa smú vaše osobné údaje ukladať a spracúvať.

Prečo aj naďalej existuje slovenský  zákon o ochrane osobných údajov číslo 18/2018 Z. z.?
Európska únia vydala okrem všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov celý „balík na ochranu osobných údajov“. Súčasťou tohto balíka bola aj nová smernica na ochranu  osobných údajov. V čom sa odlišuje smernica od nariadenia? Na rozdiel od nariadenia sa smernica musí implementovať najprv v lokálnej legislatíve. Všeobecné nariadenie  o ochrane osobných údajov okrem toho prenecháva členským štátom priestor na podrobnejšiu úpravu jednotlivých aspektov ako sú uvedené v samotnom všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov.    

Prečo je ochrana mojich osobných údajov dôležitá?
Ochrana osobných údajov je základným právom. Takisto ako právo na slobodu alebo bezpečnosť, je právo na ochranu osobných údajov zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. Táto Charta základných práv Európskej únie platí vo vzťahu medzi vami a štátnymi inštitúciami. 

Kde sa dozviem viac o všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov?

Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov nájdete tu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z.  nájdete tu
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/zakon-c-182018-z-z-o-ochrane-osobnych-udajov-o-zmene-doplneni-niektorych-zakonov-publikovany

Charta základných práv Európskej únie 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

Podrobnejšie informácie o vašich právach nájdete na nasledovných webových stránkach:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
https://dataprotection.gov.sk

Európska komisia
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

 

Text všeobecného nariadenia o ochrane osobnýchúdajov nájdete tu:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Čo sú osobné údaje?
Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na  identifikovateľnú fyzickú osobu („dotknutú osobu“). Ako identifikovateľná sa vníma fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, napríklad priradením k menu alebo identifikačnému číslu. 

Viac v článku 4, bod 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Čo spadá pod spracúvanie osobných údajov?
Pojem „spracúvanie“ znamená každý proces realizovaný za alebo bez pomoci automatizovaných prostriedkov v súvislosti s osobnými údajmi. Patrí sem napríklad  získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, spracúvanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, uchovávanie alebo likvidácia.

Viac v článku 4, bod 2 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Čo znamená pojem „prevádzkovateľ“?
„Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnickú osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Napríklad naša správcovská spoločnosť.

Viac v článku 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prevádzkovateľom je spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ, spol., a. s. Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO 35820705, zapísaná v Obchodnom registri súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:  2814/B.

Za účelom vykonávania auditu: 
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava, IČO 35 840 463
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, IČO 35 739 347  

Čo znamená pojem „sprostredkovateľ“?

„Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Viac v článku 4, bod 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Sprostredkovateľom je:

Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B.

Za účelom výkonu správy registratúrnych záznamov spoločnosti podľa osobitného predpisu:
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06, IČO 36 232 734,

Za účelom správy a vývoja systému:
Goldmann Systems, a.s. , Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava , IČO 35 794 950 
FINAMIS s. r. o. , Na križovatkách 29  821 04 Bratislava, IČO: 35791632

Za účelom dozoru nad činnosťou Spoločnosti podľa osobitného zákona:
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, A 1010 Viedeň, Rakúska republika, IČO 33209m

Erste Bank der ősterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A 1010 Viedeň, Rakúska republika, IČO 286283f

Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov?

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.
Tomášikova 48
832 65 Bratislava

Kontakt v prípade otázok relevantných pre ochranu osobných údajov:
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.
Zodpovedná osoba DPO                                     
Tomášikova 48
832 65 Bratislava
E-mail: oou_amslsp@slsp.sk

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
E-mail: osobneudaje@slsp.sk

Kompetentný dozorný orgán pre agendu ochrany osobných údajov:
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Telefón: +421 02 3231 3220
E-mail: ochrana@pdp.gov.sk
https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Existuje osoba poverená ochranou údajov podľa článku 37 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov?
Článok 37 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov uvádza prípady, v ktorých musí prevádzkovateľ určiť osobu poverenú ochranou osobných údajov. Osoba poverená ochranou osobných údajov sa musí záväzne určiť vtedy, ak kľúčová činnosť spoločnosti súvisí s realizáciou spracovateľských postupov, ktoré si na základe svojho druhu, rozsahu a/alebo ich účelov vyžadujú rozsiahly, pravidelný a systematický monitoring dotknutých osôb.

V tejto súvislosti spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. nie je povinná menovať osobu poverenú ochranou osobných údajov. V prípade otázok resp. požiadaviek ohľadom ochrany osobných údajov nás kontaktujte na adrese oou_amslsp@slsp.sk 

Aké osobné údaje sa spracúvajú?

 • kmeňové údaje a údaje z overenia totožnosti, napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo,  dátum narodenia, koníčky atď., pokiaľ ste nám ich uviedli
 • výsledky spracovania údajov na účel plnenia zmlúv a súhlasov 
 • údaje pre plnenie zákonných a regulačných predpisov

Pre detailný rozpis máte právo na informácie na vyžiadanie. Dopytujte nás na adrese oou_amslsp@slsp.sk.

Odkiaľ pochádzajú osobné údaje, ktoré sa spracúvajú?
Väčšinu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame ste nám oznámili. Napríklad pri prihlásení sa na odoberanie noviniek, na pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s. pri  uzatváraní zmlúv, pri zasielaní žiadostí atď.

Údaje môžu okrem toho pochádzať z nasledovných zdrojov:

 • verejne prístupné zdroje, napr. obchodný register 
 • ďalších inštitúcií zo skupiny Erste Asset Management GmbH
 • Slovenská sporiteľňa a. s.

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

Sme správcovská spoločnosť podľa zákona o kolektívnom investovaní. V rámci tejto činnosti spracúvame vaše osobné údaje. Presnejšie to znamená:

Spracúvanie pre plnenie zmlúv 
Podľa druhu zmlúv, ktoré s vami máme, vám smieme poskytovať určité služby. Pre tento účel musíme spracúvať vaše osobné údaje. 

Spracúvanie na plnenie právnej povinnosti
Účelom spracúvania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu medzi klientom a Spoločnosťou v súlade s ustanoveniami zákona v zmysle §19 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej  činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je Spoločnosť aj bez súhlasu klienta oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje o klientovi v rozsahu  stanovenom právnymi  predpismi a  to najmä na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie, na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Osobné údaje je klient povinný poskytnúť Spoločnosti, ak tak stanovuje osobitný právny predpis. Ostatné  osobné údaje poskytuje klient Spoločnosti dobrovoľne.

Ak sú osobné údaje poskytované dobrovoľne, sú spracúvané na základe zmluvy medzi klientom a Spoločnosťou alebo na základe úkonov, ktorými sa zavádzajú predzmluvné vzťahy, prípadne opatrenia medzi klientom a Spoločnosťou alebo na základe súhlasu udeleného klientom.

Povinnosť klienta poskytnúť Spoločnosti požadované osobné údaje a oprávnenie Spoločnosti spracúvať osobné údaje klienta a poskytnutie ich tretím osobám ako aj účely spracúvania osobných údajov stanovujú najmä tieto právne predpisy:

 • zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon 359/2015 Z.z. zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • informácie v trestnom konaní voči štátnej prokuratúre a súdom ako aj voči finančným úradom kvôli úmyselným finančným trestným činom: zákon  o bankovníctve, trestný poriadok, zákon o finančných trestných činoch
 • zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite v znení neskorších predpisov

Spracúvanie na základe oprávneného záujmu
Oprávnený záujem o spracúvanie oosbných údajov nami alebo tretími osobami vzniká v nasledovných prípadoch: 

 • opatrenia na prevenciu a boj proti podvodom
 • spracovanie údajov v rámci právneho postihu
 • záznamy telefonických hovorov pre prípad sťažností alebo dokumentáciu takzvaných vysvetlení relevantných pre právne úkony

Spracúvanie osobných údajov na účely priamej reklamy môže byť oprávneným záujmom. Anonymizované údaje môžu byť Spoločnosťou použité na štatistické účely. Právnym základom je v týchto prípadoch oprávnenie dané právnym predpisom, súhlasom klienta alebo Spoločnosti.

Spracúvanie na základe súhlasu
Ak neexistuje zmluva, ani právna povinnosť alebo oprávnený záujem, môžu sa údaje aj napriek tomu spracúvať podľa zákona, ak nám udelíte váš súhlas. Rozsah a obsah spracúvania údajov vyplýva z príslušného súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Odvolaním ale zákonná povinnosť spracúvania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu až do odvolania, nie je dotknutá. To znamená, že odvolanie nemá účinnosť na minulosť.

Som povinný poskytnúť moje osobné údaje? Čo sa stane ak tieto informácie neposkytnem?
Kvôli obchodnému vzťahu medzi vami a našou Spoločnosťou sme odkázaní na vaše osobné údaje. Ak nepoznáme vaše meno a vašu e-mailovú adresu, nemôžeme vám zasielať napr. žiadne novinky resp. informácie o našich nových produktoch, pozvánky na zaujímavé podujatia a pod.. Ak si nevieme overiť vašu totožnosť, nepovoľuje nám zákon obchodný vzťah. Ak nám neposkytnete súhlas, môže sa stať, že vám nebude môcť ponúknuť určité produkty alebo služby.

Existuje automatizované rozhodovanie a profilovanie?
Pre účely správne cielenej ponuky produktov a služieb, ako aj pre účely poskytovania vhodných produktov a služieb klientovi, tak aby zohľadňovali reálne potreby klienta, Spoločnosť využíva v procese niektoré formy automatizovaného rozhodovania a profilovania.

Klient má právo namietať rozhodnutie prijaté na základe výlučne automatizovaného rozhodnutia a požadovať, aby sa na neho takého rozhodnutie nevzťahovalo. Uvedené neplatí, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi klientom a Spoločnosťou, alebo ak takéto rozhodnutie umožňuje prijať právny predpis. 

Komu sa odovzdávajú moje osobné údaje?

 • spoločnostiam, orgánom a osobám v rámci skupiny Erste Group, ktoré tieto údaje potrebujú pre zmluvné, zákonné alebo dozorno-právne plnenie povinností ako aj na zachovanie oprávnených záujmov
 • verejným orgánom a inštitúciám
 • nami povereným tretím osobám napr. za IT a back office služby, pokiaľ ich potrebujú pre výkon svojich úloh. Tretie osoby sú zmluvne povinné zachovávať dôvernosť vašich údajov a spracúvať  údaje len v rámci poskytovania služieb. tretím osobám, pokiaľ je to povinné pre plnenie zmluvy alebo na základe právnych predpisov. 

Odovzdávajú sa moje osobné údaje tretej krajine?
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov spoločnosť sa realizuje len v nevyhnutných prípadoch, a to vždy v súlade s požiadavkami smernice o ochrane osobných údajov. 

Ako dlho sa uchovávajú moje osobné údaje?
Vaše osobné údaje sa uchovávajú tak dlho ako je to potrebné na plnenie príslušných účelov. Okrem toho je zákonom predpísané na aké časové obdobie musíme údaje uchovávať. Tieto povinnosti uchovávania môžu pretrvávať aj potom, keď už nebudete naším klientom. V súvislosti so zákonom o dani z príjmu 595/2003 Z.z. je doba uchovávania 10 rokov od poslednej transakcie.

Aké bezpečnostné opatrenia sa dodržiavajú pri spracúvaní údajov?
Zaviedli sme všetky technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili spracované údaje. Týkajú sa predovšetkým ochrany vašich osobných údajov. Tieto chránime pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, náhodným zničením alebo náhodným poškodením. Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad nasadenie moderných bezpečnostných softvérov a šifrovacích postupov, fyzické kontroly prístupu a opatrenia na  odvrátenie a zabránenie vonkajších a vnútorných útokov.

Cookies, webové analýzy
Cookies používame na rôznych miestach našich webových stránok. Cookies sú malé textové súbory, ktoré identifikujú používateľov ak nejakú stránku navštevujú opätovne. Pritom sa však neukladajú žiadne osobné údaje ako meno a adresa. Na základe týchto informácií teda nemôžete byť identifikovaní. 

Používame cookies, aby sme naše ponuky ušili na mieru vašim potrebám a aby sme analyzovali ako sa tieto ponuky používajú. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, že pred použitím cookies budete musieť poskytnúť súhlas alebo si používanie cookies všeobecne  zablokujete. Našu webovú stránku môžete v zásade používať aj bez cookies. 

Webové analýzy: na anonymizované, štatistické vyhodnotenie návštevníkov na webových stránkach prenechávame osobné údaje poskytovateľovi služieb Google Analytics.

Vaše práva

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov poskytuje nasledovné práva pre vaše osobné údaje. Máte právo na:

 • prístup podľa článku 15 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov
 • opravu podľa článku 16 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov
 • vymazanie podľa článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov obmedzenie 
 • spracúvania podľa článku 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
 • prenosnosť údajov podľa článku 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
 • namietanie podľa článku 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
 • rozhodnutia, ktoré nespočívajú výlučne na automatizovanom spracovaní – vrátane profilovania podľa článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Čo znamená právo na prístup?

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame vaše nasledovné osobné údaje:

 • účely spracovania
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov voči ktorým sa osobné údaje zverejnili alebo sa ešte zverejnia
 • ak je to možné informáciu o plánovanej dobe na akú sa osobné údaje ukladajú, alebo ak to nie je možné, kritériá pre určenie takejto doby
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie príslušných osobných údajov
 • obmedzenie alebo namietanie proti tomuto spracúvaniu 
 • právo na podanie sťažnosti na kontrolnom úrade
 • všetky dostupné informácie o pôvode osobných údajov, ak sa údaje nezisťujú u príslušnej osoby
 • či existuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania podľa článku 22 odsek 1 a 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a –  aspoň v týchto prípadoch – vierohodné informácie o logike, dosahu a dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu

Čo znamená právo na opravu?

Pre nás je dôležité, aby boli vaše údaje správne a úplné. Ak predpokladáte, že nie sú správne alebo že nie sú úplné, môžete požiadať o opravu alebo skompletizovanie údajov.

Čo znamená „právo na vymazanie“ a „právo na zabudnutie“?

Veľký dôraz kladieme na to, aby sa vaše údaje spracúvali len v rámci podmienok všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. V prípade, že nesúhlasíte, môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Dôvodmi môžu byť:

 

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané. 

  Príklad: Vaše osobné údaje sa musia vymazať, pretože sa získali výlučne pre investovanie do podielového fondu alebo zasielanie noviniek (= jediný účel). Vy ste nesúhlasili, aby sa tieto údaje spracúvali na iné účely. V tomto prípade  už po vyplatení investície z podielového fondu resp. po zrušení odoberania  noviniek a po uplynutí povinnosti uchovávania, nie je potrebné údaje ďalej  spracúvať.

  Váš súhlas, o ktorý sa opieralo spracúvanie, odvoláte podľa článku 6 odsek 1 písmeno a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov alebo podľa článku 9 písmeno a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ak chýba iný právny základ pre spracúvanie. 

  Príklad: Súhlasili ste, aby vaše osobné údaje mohli byť spracúvané pre individuálne ponuky produktov tretieho poskytovateľa (= jediný účel). Ak tento súhlas odvoláte, musia sa osobné údaje opäť vymazať. Výnimka: Ak existujú iné účely alebo zdôvodnenia spracúvania a vy ste napríklad aj v zákazníckom vzťahu k tretiemu poskytovateľovi. 
 • Namietate proti spracovaniu podľa článku 21 odsek 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody spracúvania.

  Príklad: Môžete namietať ak niekto spracúva vaše osobné údaje bez vášho súhlasu len preto, lebo si myslí, že má na tom oprávnený záujem (a neexistuje iné vysvetlenie). Ak namietate a ak skutočne nebol oprávnený záujem, musia sa osobné údaje vymazať. Osobné údaje sa spracúvali nezákonným spôsobom. 

  Nezákonne („bezdôvodne“) spracované osobné údaje sa musia vymazať.
 • Vymazanie osobných údajov podlieha právnej povinnosti podľa práva EU alebo práva členských štátov prevádzkovateľov.

  Jedná sa o zákony alebo iné právne predpisy, ktoré si vyžadujú vymazanie osobných údajov.
 • Osobné údaje sa získali vo vzťahu k ponúkaným službám informačnej spoločnosti podľa článku 8 odsek 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. 

  V tomto prípade ide o zvláštne pravidlo ochrany v prospech neplnoletých, ktorí využívajú online služby.

„Právo na zabudnutie“ sa vzťahuje na zverejnené osobné údaje. Osoba, ktorá tieto údaje pôvodne zverejnila, musí údaje vymazať (pretože je na to jeden z vyššie uvedených dôvodov na vymazanie). Je potrebné o tom dodatočne informovať aj tie osoby, ktoré údaje získali na základe zverejnenia.  

Čo znamená právo na obmedzenie spracúvania?

Kladieme veľký dôraz na to, aby sme vaše údaje spracúvali stále v rámci podmienok všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov z roku 2018. V prípade, že nesúhlasíte, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Je to však možné len z nasledovných oprávnených dôvodov:

 • Spochybňujete správnosť vašich osobných údajov. Počas doby trvania, ktorá prevádzkovateľom umožní preveriť správnosť osobných údajov, môžete požadovať obmedzenie spracúvania.
  V prípade odlišnosti názorov, ďalšie spracovanie však môže byť obmedzené na čas, počas ktorého sa objasňuje záležitosť, takže sporné osobné údaje nemusia byť okamžite vymazané alebo zmenené. Mohlo by sa ukázať, že údaje boli správne.
 • Spracúvanie osobných údajov je nezákonné. Namiesto vymazania si však želáte, aby sa obmedzilo „len“ využívanie osobných údajov. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov vám  dáva právo voľby. Ak si neželáte, aby sa nezákonne spracúvané údaje okamžite vymazali, môžete požadovať, aby ostali ďalej uložené, ale neboli používané. 
 • Prevádzkovatelia už nepotrebujú vaše osobné údaje na spracúvanie. Údaje potrebujete len na uplatnenie, výkon alebo obhájenie právnych nárokov. 
  Ak by vaše osobné údaje mali byť v skutočnosti vymazané, ale sú potrebné na to, aby ste mohli uplatňovať alebo chrániť svoje vlastné práva, môžu byť na tieto účely spracované.
 • Podali ste námietku voči spracúvaniu podľa článku 21 odsek 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Pokiaľ ešte nie je isté, či prevažujú oprávnené dôvody prevádzkovateľa voči vašim záujmom, je možné požadovať obmedzenie spracúvania.
  Aby sa sporné osobné údaje nemuseli okamžite vymazať, môže sa po dobu trvania námietky, obmedziť ich ďalšie spracúvanie. Možno sa zistí, že spracúvanie bolo neoprávnené.

Čo znamená právo na prenosnosť údajov?
Vaše osobné údaje patria vám. Preto máte právo získať tieto údaje v štruktúrovanej, bežnej a strojom čitateľnej forme. Týka sa to údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré sa na základe vášho súhlasu alebo sa na základne zmluvného plnenia spracúvajú automatizovanými prostriedkami. Môžete tiež žiadať, aby sme tieto osobné údaje sprostredkovali ďalšiemu prevádzkovateľovi.

V akej forme mi budú poskytnuté údaje?
Údaje vám budú poskytnuté vo forme XML súboru.

Čo znamená právo namietať?
Vaše údaje sa smú spracovávať ak k tomu existuje oprávnený záujem.

Ak sa takýto oprávnený záujem potvrdí, musíte byť o tom informovaný. Ak ste toho názoru, že nie je oprávnený záujem, môžete namietať. To platí hlavne vtedy, keď sa vaše osobné údaje využívajú na priamu reklamu. Ak zodpovedné osoby nemôžu preukázať žiadne oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie, vaše osobné údaje sa po rozporuplnosti nesmú ďalej spracúvať. Okrem spracovania na účely priameho marketingu. Vtedy má vaša námietka absolútny účinok.

Čo znamená právo podliehať rozhodnutiu spočívajúcom na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania?
Nevyužívame žiadne automatizované rozhodovanie podľa článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov pre rozhodnutia o odôvodnení a realizácii obchodného vzťahu. Preto sa na to nevzťahuje právo namietať. 

Ako a kde si môžem uplatniť moje práva?

Ako môžem podať žiadosť?

 • poštou - písomnou formou, s vlastnoručným podpisom a s kópiou preukazu totožnosti na adresu:
  Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.
  Tomášikova 48
  832 65 Bratislava
 • osobne na pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s.
 • emailom na adresu oou_amslsp@slsp.sk alebo osobneudaje@slsp.sk

Ako dlho trvá kým sa spracuje moja žiadosť?
Príslušné informácie o opatreniach vám poskytneme bezodkladne, v každom prípade však v priebehu jedného mesiaca po doručení žiadosti. 

Lehota sa môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ak je to potrebné z dôvodu komplexnosti V každom prípade vás v priebehu mesiaca po doručení  žiadosti budeme informovať o možnom predĺžení lehoty a jej dôvodoch.

Na čo mám dbať pri práve na prenosnosť údajov?
Údaje sprostredkovávame priamo ostatným keď:

 • nás tým poveríte
 • nás zbavíte bankového tajomstva
 • keď ide o spoločnosti poskytujúce finančné služby, advokátske kancelárie, notárske úrady, daňové poradenstvo, správcovské spoločnosti alebo štátny úrad

Je uplatnenie mojich práv spoplatnené?
Žiadosti sa vybavujú bezplatne. Výnimka: ak sa žiadosti podávajú bezdôvodne, sme oprávnení požadovať primeranú odmenu. Týmto sa zohľadňujú správne náklady na oznámenie, odmietnutie alebo realizáciu opatrenia o ktoré sa žiadalo.

 

Pri všetkých sťažnostiach, otázkach a podnetoch na tému ochrany osobných údajov sú vám k dispozícii naši zamestnanci. Ak nedostanete včasnú odpoveď na žiadosť alebo ak si myslíte, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne ste toho názoru, že sme žiadosť nevyriešili v súlade so zákonom, môžete podať sťažnosť na príslušnom kontrolnom úrade:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: +421 02 3231 3220
E-mail: ochrana@pdp.gov.sk
https://dataprotection.gov.sk/uoou/