Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia našich klientov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.
Nasledujúci text vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázku ohľadom spracúvania svojich osobných údajov, a taktiež ďalšie dôležité informácie, ktoré súvisia s tým ako Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. (ďalej "Spoločnosť") spracúva osobné údaje svojich klientov a návštevníkov internetovej stránky www.erste-am.sk a www.sikovnyprogram.sk.

Od 25. mája 2018 platí v Európskej únii všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (skratka „GDPR“ - General Data Protection Regulation). Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov určuje ako sa smú spracovávať osobné údaje a ako sa musia chrániť.

Čo je všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov?
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov je nariadením Európskej únie. Platí v každom členskom štáte, teda aj na Slovensku. Každá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú sa môže odvolať priamo na všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

Čo upravuje všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov?
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov obsahuje predpisy o spracúvaní vašich osobných údajov ako sú meno, telefónne číslo, a ďalšie. Zásady ustanovené v uvedenom nariadení upravujú ako sa smú vaše osobné údaje ukladať a spracúvať.

Prečo aj naďalej existuje slovenský zákon o ochrane osobných údajov číslo 18/2018 Z. z.?
Európska únia vydala okrem všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov celý „balík na ochranu osobných údajov“. Súčasťou tohto balíka bola aj nová smernica na ochranu osobných údajov. V čom sa odlišuje smernica od nariadenia? Na rozdiel od nariadenia sa smernica musí implementovať najprv v lokálnej legislatíve. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov okrem toho prenecháva členským štátom priestor na podrobnejšiu úpravu jednotlivých aspektov ako sú uvedené v samotnom všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov.

Prečo je ochrana mojich osobných údajov dôležitá?
Ochrana osobných údajov je základným právom. Takisto ako právo na slobodu alebo bezpečnosť, je právo na ochranu osobných údajov zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. Táto Charta základných práv Európskej únie platí vo vzťahu medzi vami a štátnymi inštitúciami.

Kde sa dozviem viac o všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov?
Zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. nájdete tu 

Charta základných práv Európskej únie

Podrobnejšie informácie o vašich právach nájdete na nasledovných webových stránkach

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Európska komisia

Text všeobecného nariadenia o ochrane osobnýchúdajov nájdete tu

Čo sú osobné údaje?
Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovateľnú fyzickú osobu („dotknutú osobu“). Ako identifikovateľná sa vníma fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, napríklad priradením k menu alebo identifikačnému číslu.

Viac v článku 4, bod 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Čo spadá pod spracúvanie osobných údajov?
Pojem „spracúvanie“ znamená každý proces realizovaný za alebo bez pomoci automatizovaných prostriedkov v súvislosti s osobnými údajmi. Patrí sem napríklad získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, spracúvanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, uchovávanie alebo likvidácia.

Viac v článku 4, bod 2 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Čo znamená pojem „prevádzkovateľ“?
„Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnickú osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Napríklad naša správcovská spoločnosť.

Viac v článku 4, bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prevádzkovateľom je spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ, spol., a. s. Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO 35820705, zapísaná v Obchodnom registri súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2814/B.

Za účelom vykonávania auditu:
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava, IČO 35 840 463
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, IČO 35 739 347

Čo znamená pojem „sprostredkovateľ“?
„Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Viac v článku 4, bod 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Sprostredkovateľom je:

Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B.

Za účelom výkonu správy registratúrnych záznamov spoločnosti podľa osobitného predpisu:
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06, IČO 36 232 734,

Za účelom správy a vývoja systému:
Goldmann Systems, a.s. , Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava , IČO 35 794 950
FINAMIS s. r. o. , Na križovatkách 29 821 04 Bratislava, IČO: 35791632

Za účelom dozoru nad činnosťou Spoločnosti podľa osobitného zákona:
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, A 1010 Viedeň, Rakúska republika, IČO 33209m

Erste Bank der ősterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A 1010 Viedeň, Rakúska republika, IČO 286283f

Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov?

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.
Tomášikova 48
832 65 Bratislava

Kontakt v prípade otázok relevantných pre ochranu osobných údajov:
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.
Zodpovedná osoba DPO
Tomášikova 48
832 65 Bratislava
E-mail: oou_amslsp@slsp.sk

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
E-mail: osobneudaje@slsp.sk

Kompetentný dozorný orgán pre agendu ochrany osobných údajov:
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Telefón: +421 02 3231 3220
E-mail: ochrana@pdp.gov.sk
https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Existuje osoba poverená ochranou údajov podľa článku 37 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov?
Článok 37 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov uvádza prípady, v ktorých musí prevádzkovateľ určiť osobu poverenú ochranou osobných údajov. Osoba poverená ochranou osobných údajov sa musí záväzne určiť vtedy, ak kľúčová činnosť spoločnosti súvisí s realizáciou spracovateľských postupov, ktoré si na základe svojho druhu, rozsahu a/alebo ich účelov vyžadujú rozsiahly, pravidelný a systematický monitoring dotknutých osôb.

V tejto súvislosti spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. nie je povinná menovať osobu poverenú ochranou osobných údajov. V prípade otázok resp. požiadaviek ohľadom ochrany osobných údajov nás kontaktujte na adrese oou_amslsp@slsp.sk

Aké osobné údaje sa spracúvajú?

 • kmeňové údaje a údaje z overenia totožnosti, napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, koníčky atď., pokiaľ ste nám ich uviedli
 • výsledky spracovania údajov na účel plnenia zmlúv a súhlasov
 • údaje pre plnenie zákonných a regulačných predpisov


Pre detailný rozpis máte právo na informácie na vyžiadanie. Dopytujte nás na adrese oou_amslsp@slsp.sk.

Odkiaľ pochádzajú osobné údaje, ktoré sa spracúvajú?
Väčšinu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame ste nám oznámili. Napríklad pri prihlásení sa na odoberanie noviniek, na pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s. pri uzatváraní zmlúv, pri zasielaní žiadostí atď.

Údaje môžu okrem toho pochádzať z nasledovných zdrojov

 • verejne prístupné zdroje, napr. obchodný register 
 • ďalších inštitúcií zo skupiny Erste Asset Management GmbH
 • Slovenská sporiteľňa a. s.

Sme správcovská spoločnosť podľa zákona o kolektívnom investovaní. V rámci tejto činnosti spracúvame vaše osobné údaje. Presnejšie to znamená:

Spracúvanie pre plnenie zmlúv
Podľa druhu zmlúv, ktoré s vami máme, vám smieme poskytovať určité služby. Pre tento účel musíme spracúvať vaše osobné údaje.

Spracúvanie na plnenie právnej povinnosti
Účelom spracúvania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu medzi klientom a Spoločnosťou v súlade s ustanoveniami zákona v zmysle §19 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je Spoločnosť aj bez súhlasu klienta oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje o klientovi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi a to najmä na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie, na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Osobné údaje je klient povinný poskytnúť Spoločnosti, ak tak stanovuje osobitný právny predpis. Ostatné osobné údaje poskytuje klient Spoločnosti dobrovoľne.

Ak sú osobné údaje poskytované dobrovoľne, sú spracúvané na základe zmluvy medzi klientom a Spoločnosťou alebo na základe úkonov, ktorými sa zavádzajú predzmluvné vzťahy, prípadne opatrenia medzi klientom a Spoločnosťou alebo na základe súhlasu udeleného klientom.

Povinnosť klienta poskytnúť Spoločnosti požadované osobné údaje a oprávnenie Spoločnosti spracúvať osobné údaje klienta a poskytnutie ich tretím osobám ako aj účely spracúvania osobných údajov stanovujú najmä tieto právne predpisy:

 • zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon 359/2015 Z.z. zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • informácie v trestnom konaní voči štátnej prokuratúre a súdom ako aj voči finančným úradom kvôli úmyselným finančným trestným činom: zákon o bankovníctve, trestný poriadok, zákon o finančných trestných činoch
 • zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite v znení neskorších predpisov

Spracúvanie na základe oprávneného záujmu
Oprávnený záujem o spracúvanie oosbných údajov nami alebo tretími osobami vzniká v nasledovných prípadoch:

 • opatrenia na prevenciu a boj proti podvodom
 • spracovanie údajov v rámci právneho postihu
 • záznamy telefonických hovorov pre prípad sťažností alebo dokumentáciu takzvaných vysvetlení relevantných pre právne úkony

Spracúvanie osobných údajov na účely priamej reklamy môže byť oprávneným záujmom. Anonymizované údaje môžu byť Spoločnosťou použité na štatistické účely. Právnym základom je v týchto prípadoch oprávnenie dané právnym predpisom, súhlasom klienta alebo Spoločnosti.

Spracúvanie na základe súhlasu
Ak neexistuje zmluva, ani právna povinnosť alebo oprávnený záujem, môžu sa údaje aj napriek tomu spracúvať podľa zákona, ak nám udelíte váš súhlas. Rozsah a obsah spracúvania údajov vyplýva z príslušného súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Odvolaním ale zákonná povinnosť spracúvania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu až do odvolania, nie je dotknutá. To znamená, že odvolanie nemá účinnosť na minulosť.

Som povinný poskytnúť moje osobné údaje? Čo sa stane ak tieto informácie neposkytnem?
Kvôli obchodnému vzťahu medzi vami a našou Spoločnosťou sme odkázaní na vaše osobné údaje. Ak nepoznáme vaše meno a vašu e-mailovú adresu, nemôžeme vám zasielať napr. žiadne novinky resp. informácie o našich nových produktoch, pozvánky na zaujímavé podujatia a pod.. Ak si nevieme overiť vašu totožnosť, nepovoľuje nám zákon obchodný vzťah. Ak nám neposkytnete súhlas, môže sa stať, že vám nebude môcť ponúknuť určité produkty alebo služby.

Existuje automatizované rozhodovanie a profilovanie?
Pre účely správne cielenej ponuky produktov a služieb, ako aj pre účely poskytovania vhodných produktov a služieb klientovi, tak aby zohľadňovali reálne potreby klienta, Spoločnosť využíva v procese niektoré formy automatizovaného rozhodovania a profilovania.

Klient má právo namietať rozhodnutie prijaté na základe výlučne automatizovaného rozhodnutia a požadovať, aby sa na neho takého rozhodnutie nevzťahovalo. Uvedené neplatí, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi klientom a Spoločnosťou, alebo ak takéto rozhodnutie umožňuje prijať právny predpis.

Komu sa odovzdávajú moje osobné údaje?

 • spoločnostiam, orgánom a osobám v rámci skupiny Erste Group, ktoré tieto údaje potrebujú pre zmluvné, zákonné alebo dozorno-právne plnenie povinností ako aj na zachovanie oprávnených záujmov
 • verejným orgánom a inštitúciám
 • nami povereným tretím osobám napr. za IT a back office služby, pokiaľ ich potrebujú pre výkon svojich úloh. Tretie osoby sú zmluvne povinné zachovávať dôvernosť vašich údajov a spracúvať údaje len v rámci poskytovania služieb. tretím osobám, pokiaľ je to povinné pre plnenie zmluvy alebo na základe právnych predpisov.

Odovzdávajú sa moje osobné údaje tretej krajine?
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov spoločnosť sa realizuje len v nevyhnutných prípadoch, a to vždy v súlade s požiadavkami smernice o ochrane osobných údajov.

Ako dlho sa uchovávajú moje osobné údaje?
Vaše osobné údaje sa uchovávajú tak dlho ako je to potrebné na plnenie príslušných účelov. Okrem toho je zákonom predpísané na aké časové obdobie musíme údaje uchovávať. Tieto povinnosti uchovávania môžu pretrvávať aj potom, keď už nebudete naším klientom. V súvislosti so zákonom o dani z príjmu 595/2003 Z.z. je doba uchovávania 10 rokov od poslednej transakcie.

Aké bezpečnostné opatrenia sa dodržiavajú pri spracúvaní údajov?
Zaviedli sme všetky technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili spracované údaje. Týkajú sa predovšetkým ochrany vašich osobných údajov. Tieto chránime pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, náhodným zničením alebo náhodným poškodením. Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad nasadenie moderných bezpečnostných softvérov a šifrovacích postupov, fyzické kontroly prístupu a opatrenia na odvrátenie a zabránenie vonkajších a vnútorných útokov.

Cookies, webové analýzy
Cookies používame na rôznych miestach našich webových stránok. Cookies sú malé textové súbory, ktoré identifikujú používateľov ak nejakú stránku navštevujú opätovne. Pritom sa však neukladajú žiadne osobné údaje ako meno a adresa. Na základe týchto informácií teda nemôžete byť identifikovaní.

Používame cookies, aby sme naše ponuky ušili na mieru vašim potrebám a aby sme analyzovali ako sa tieto ponuky používajú. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, že pred použitím cookies budete musieť poskytnúť súhlas alebo si používanie cookies všeobecne zablokujete. Našu webovú stránku môžete v zásade používať aj bez cookies.

Webové analýzy: na anonymizované, štatistické vyhodnotenie návštevníkov na webových stránkach prenechávame osobné údaje poskytovateľovi služieb Google Analytics.

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov poskytuje nasledovné práva pre vaše osobné údaje. Máte právo na:

 • prístup podľa článku 15 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov
 • opravu podľa článku 16 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov
 • vymazanie podľa článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov obmedzenie
 • spracúvania podľa článku 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
 • prenosnosť údajov podľa článku 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
 • namietanie podľa článku 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
 • rozhodnutia, ktoré nespočívajú výlučne na automatizovanom spracovaní – vrátane
 • profilovania podľa článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Čo znamená právo na prístup?

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame vaše nasledovné osobné údaje:

 • účely spracovania
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov voči ktorým sa osobné údaje zverejnili alebo sa ešte zverejnia
 • ak je to možné informáciu o plánovanej dobe na akú sa osobné údaje ukladajú, alebo ak to nie je možné, kritériá pre určenie takejto doby
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie príslušných osobných údajov
 • obmedzenie alebo namietanie proti tomuto spracúvaniu
 • právo na podanie sťažnosti na kontrolnom úrade
 • všetky dostupné informácie o pôvode osobných údajov, ak sa údaje nezisťujú u príslušnej osoby
 • či existuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania podľa článku 22 odsek 1 a 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a – aspoň v týchto prípadoch – vierohodné informácie o logike, dosahu a dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu

Čo znamená právo na opravu?

Pre nás je dôležité, aby boli vaše údaje správne a úplné. Ak predpokladáte, že nie sú správne alebo že nie sú úplné, môžete požiadať o opravu alebo skompletizovanie údajov.

Čo znamená „právo na vymazanie“ a „právo na zabudnutie“?

Veľký dôraz kladieme na to, aby sa vaše údaje spracúvali len v rámci podmienok všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. V prípade, že nesúhlasíte, môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Dôvodmi môžu byť:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané.

Príklad: Vaše osobné údaje sa musia vymazať, pretože sa získali výlučne pre investovanie do podielového fondu alebo zasielanie noviniek (= jediný účel). Vy ste nesúhlasili, aby sa tieto údaje spracúvali na iné účely. V tomto prípade už po vyplatení investície z podielového fondu resp. po zrušení odoberania noviniek a po uplynutí povinnosti uchovávania, nie je potrebné údaje ďalej spracúvať.

Váš súhlas, o ktorý sa opieralo spracúvanie, odvoláte podľa článku 6 odsek 1 písmeno a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov alebo podľa článku 9 písmeno a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ak chýba iný právny základ pre spracúvanie.

Príklad: Súhlasili ste, aby vaše osobné údaje mohli byť spracúvané pre individuálne ponuky produktov tretieho poskytovateľa (= jediný účel). Ak tento súhlas odvoláte, musia sa osobné údaje opäť vymazať. Výnimka: Ak existujú iné účely alebo zdôvodnenia spracúvania a vy ste napríklad aj v zákazníckom vzťahu k tretiemu poskytovateľovi.

 • Namietate proti spracovaniu podľa článku 21 odsek 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody spracúvania.

Príklad: Môžete namietať ak niekto spracúva vaše osobné údaje bez vášho súhlasu len preto, lebo si myslí, že má na tom oprávnený záujem (a neexistuje iné vysvetlenie). Ak namietate a ak skutočne nebol oprávnený záujem, musia sa osobné údaje vymazať. Osobné údaje sa spracúvali nezákonným spôsobom.

Nezákonne („bezdôvodne“) spracované osobné údaje sa musia vymazať.
Vymazanie osobných údajov podlieha právnej povinnosti podľa práva EU alebo práva členských štátov prevádzkovateľov.

Jedná sa o zákony alebo iné právne predpisy, ktoré si vyžadujú vymazanie osobných údajov.

Osobné údaje sa získali vo vzťahu k ponúkaným službám informačnej spoločnosti podľa článku 8 odsek 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

V tomto prípade ide o zvláštne pravidlo ochrany v prospech neplnoletých, ktorí využívajú online služby.

„Právo na zabudnutie“ sa vzťahuje na zverejnené osobné údaje. Osoba, ktorá tieto údaje pôvodne zverejnila, musí údaje vymazať (pretože je na to jeden z vyššie uvedených dôvodov na vymazanie). Je potrebné o tom dodatočne informovať aj tie osoby, ktoré údaje získali na základe zverejnenia.

Čo znamená právo na obmedzenie spracúvania?

Kladieme veľký dôraz na to, aby sme vaše údaje spracúvali stále v rámci podmienok všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov z roku 2018. V prípade, že nesúhlasíte, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Je to však možné len z nasledovných oprávnených dôvodov:

 • Spochybňujete správnosť vašich osobných údajov. Počas doby trvania, ktorá prevádzkovateľom umožní preveriť správnosť osobných údajov, môžete požadovať obmedzenie spracúvania.
 • V prípade odlišnosti názorov, ďalšie spracovanie však môže byť obmedzené na čas, počas ktorého sa objasňuje záležitosť, takže sporné osobné údaje nemusia byť okamžite vymazané alebo zmenené. Mohlo by sa ukázať, že údaje boli správne.
 • Spracúvanie osobných údajov je nezákonné. Namiesto vymazania si však želáte, aby sa obmedzilo „len“ využívanie osobných údajov. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov vám dáva právo voľby. Ak si neželáte, aby sa nezákonne spracúvané údaje okamžite vymazali, môžete požadovať, aby ostali ďalej uložené, ale neboli používané.
 • Prevádzkovatelia už nepotrebujú vaše osobné údaje na spracúvanie. Údaje potrebujete len na uplatnenie, výkon alebo obhájenie právnych nárokov.
  Ak by vaše osobné údaje mali byť v skutočnosti vymazané, ale sú potrebné na to, aby ste mohli uplatňovať alebo chrániť svoje vlastné práva, môžu byť na tieto účely spracované.
 • Podali ste námietku voči spracúvaniu podľa článku 21 odsek 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Pokiaľ ešte nie je isté, či prevažujú oprávnené dôvody prevádzkovateľa voči vašim záujmom, je možné požadovať obmedzenie spracúvania.Aby sa sporné osobné údaje nemuseli okamžite vymazať, môže sa po dobu trvania námietky, obmedziť ich ďalšie spracúvanie. Možno sa zistí, že spracúvanie bolo neoprávnené.

Čo znamená právo na prenosnosť údajov?
Vaše osobné údaje patria vám. Preto máte právo získať tieto údaje v štruktúrovanej, bežnej a strojom čitateľnej forme. Týka sa to údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré sa na základe vášho súhlasu alebo sa na základne zmluvného plnenia spracúvajú automatizovanými prostriedkami. Môžete tiež žiadať, aby sme tieto osobné údaje sprostredkovali ďalšiemu prevádzkovateľovi.

V akej forme mi budú poskytnuté údaje?
Údaje vám budú poskytnuté vo forme XML súboru.

Čo znamená právo namietať?
Vaše údaje sa smú spracovávať ak k tomu existuje oprávnený záujem.

Ak sa takýto oprávnený záujem potvrdí, musíte byť o tom informovaný. Ak ste toho názoru, že nie je oprávnený záujem, môžete namietať. To platí hlavne vtedy, keď sa vaše osobné údaje využívajú na priamu reklamu. Ak zodpovedné osoby nemôžu preukázať žiadne oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie, vaše osobné údaje sa po rozporuplnosti nesmú ďalej spracúvať. Okrem spracovania na účely priameho marketingu. Vtedy má vaša námietka absolútny účinok.

Čo znamená právo podliehať rozhodnutiu spočívajúcom na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania?
Nevyužívame žiadne automatizované rozhodovanie podľa článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov pre rozhodnutia o odôvodnení a realizácii obchodného vzťahu. Preto sa na to nevzťahuje právo namietať.

Ako môžem podať žiadosť?

 • poštou - písomnou formou, s vlastnoručným podpisom a s kópiou preukazu totožnosti na adresu:
  Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.
  Tomášikova 48
  832 65 Bratislava
 • osobne na pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s.
 • emailom na adresu oou_amslsp@slsp.sk alebo osobneudaje@slsp.sk


Ako dlho trvá kým sa spracuje moja žiadosť?
Príslušné informácie o opatreniach vám poskytneme bezodkladne, v každom prípade však v priebehu jedného mesiaca po doručení žiadosti.

Lehota sa môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ak je to potrebné z dôvodu komplexnosti V každom prípade vás v priebehu mesiaca po doručení žiadosti budeme informovať o možnom predĺžení lehoty a jej dôvodoch.

Na čo mám dbať pri práve na prenosnosť údajov?
Údaje sprostredkovávame priamo ostatným keď:

 • nás tým poveríte
 • nás zbavíte bankového tajomstva

keď ide o spoločnosti poskytujúce finančné služby, advokátske kancelárie, notárske úrady, daňové poradenstvo, správcovské spoločnosti alebo štátny úrad

Je uplatnenie mojich práv spoplatnené?
Žiadosti sa vybavujú bezplatne. Výnimka: ak sa žiadosti podávajú bezdôvodne, sme oprávnení požadovať primeranú odmenu. Týmto sa zohľadňujú správne náklady na oznámenie, odmietnutie alebo realizáciu opatrenia o ktoré sa žiadalo.

Pri všetkých sťažnostiach, otázkach a podnetoch na tému ochrany osobných údajov sú vám k dispozícii naši zamestnanci. Ak nedostanete včasnú odpoveď na žiadosť alebo ak si myslíte, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne ste toho názoru, že sme žiadosť nevyriešili v súlade so zákonom, môžete podať sťažnosť na príslušnom kontrolnom úrade:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: +421 02 3231 3220
E-mail: ochrana@pdp.gov.sk
https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Využívanie cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet).

Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi našej webstránky a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky, na ktorých už niekedy bol.

Informácie z cookie sú prístupné len webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila, žiadnej inej nie.

Cookie je len „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.).

Aký je obsah cookies?

Na webových stránkach Asset Managementu Slovenskej sporiteľne sa môžete stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies.

Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku.

Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi AM SLSP a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne šifrované identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie s web servermi banky).

Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané.

Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom.

Využívajú sa napríklad na identifikáciu prihlásenia klienta, tiež jazyka, ktorý používa, alebo na predvyplnenie formuláru.

Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie banky s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera.

Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené.

Asset Management Slovenskej sporitenľne používa túto technológiu na svojich stránkach a stránkach internetbankingu, aby mohla lepšie integrovať svoje služby, ktoré ponúka klientom.

Toto zahŕňa cielené reklamy na stránkach AM SLSP, spracovanie formulárov na webových stránkach, ako aj bezpečné a bezchybné fungovanie služieb internetbankingu.

Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen naše webové stránky, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom.

Na aké účely používame cookies?

(i) Poskytovanie produktov a služieb;
(ii) Vykonávanie bezpečnostných opatrení na prevenciu pred podvodmi;
(iii) Marketingové účely.

Aké sú možnosti zmeny nastavenia a odstránenia cookies?

Každý prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookies.

Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že umožňujú ukladanie súborov cookies pre všetky webové servery (stránky).

Nastavenia prehliadača je však možné zmeniť tak, že bude cookies spracúvať rôznymi spôsobmi:

 • používateľ pred každým uložením súboru cookie na počítači potvrdí alebo zamietne toto uloženie,
 • používateľ si špecifikuje správanie súborov cookies na konkrétnych webových stránkach (napr. jeho obľúbených),
 • používateľ úplne zakáže ukladanie súborov cookies na svojom počítači.


Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia cookies v prehliadači, je potrebné ísť na stránky konkrétneho výrobcu prehliadača. Každý prehliadač tiež umožňuje odstrániť súbory cookies, či už konkrétne, alebo všetky. Po ich odstránení, alebo nastavení prehliadača na zákaz používania súborov cookies, však práca používateľa na stránkach Asset Managementu Slovenskej sporiteľne nebude plnohodnotná, kedže väčšina našich služieb sa spolieha práve na súbory cookies.

Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať naše webové stránky a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť službu informačnej spoločnosti (napr. webstránka), o ktorú žiadate. Používanie nevyhnutných cookies je možné bez vášho súhlasu, resp. bez vyjadrenia vášho nesúhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Neklasifikované cookies

Tieto cookies slúžia na anonymné získavanie informácií o návštevnosti tejto webovej stránky. Používanie neklasifikovaných cookies je možné bez vášho súhlasu. Neklasifikované cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.
 

Štatistické cookies

Štatistické cookies nám pomáhajú komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
 

Marketingové cookies

Marketingové cookies nám pomahajú pripravovať pre vás vhodnú ponuku našich služieb.

Stránky tretích strán

Náš web môže obsahovať hypertextové odkazy (linky) na weby tretích strán. Tieto tretie strany majú vlastné podmienky ochrany súkromia, za ktoré nenesieme zodpovednosť. V prípade, že budete nasledovať odkazy na tieto tretie strany, odporúčame vám prečítať si ich podmienky ochrany súkromia.

Služby tretích strán

Pre skvalitnenie používateľského zážitku na našich stránkach využívame služby tretích strán, prostredníctvom ktorých zbierame anonymné dáta a ktoré zbierajú cookies tretích strán. Tieto dáta môžu byť ukladané na serveroch tretích strán. Tretie strany môžu mať prístup ku cookies reps. k ďalším informáciám, ktoré sú prostredníctvom cookies zbierané, avšak vždy len v rozsahu nášho zmluvného dojednania a pod našou kontrolou. V prípade, že si neprajete, aby sme vo vašom prípade tieto služby pre zber dát využívali, kliknite nižšie na tlačidlo „Odvolať súhlas s cookies“, alebo zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie svojho prehliadača. Medzi tretie strany, ktorých služby využívame patrí:

Google

Google Analytics
Google Optimize
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Adobe

Adobe Experience Cloud

Viac o ochrane súkromia: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html  

Google Analytics

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Slovenská sporiteľňa pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Po kliknutí na uvedený odkaz sa nainštaluje a uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov zo strany Google Analytics pri návšteve webových stránok Slovenskej sporiteľne. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk.

Účel využívania reklamných systémov tretích strán

Asset Management Slovenskej sporiteľne v súčasnosti používa reklamné systémy tretích strán, ktoré zbierajú cookies tretích strán na našich webových stránkach. Tieto cookies sú tretími stranami používané pre reklamné účely. V prípade, že si neprajete, aby sme vo Vašom prípade tieto služby pre zber dát využívali, kliknite naspodku stránky v časti Chcete si zmeniť nastavenie cookies? na tlačidlo „Pokračovať" a na ďalšej stránke kliknite na tlačidlo „Zmeniť natavenia" alebo zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie svojho prehliadača. Medzi tretie strany, ktorých reklamné systémy využívame patrí:

Google

Trackovacie pixely
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Media Innovation Group

Trackovacie pixely
Viac o ochrane informácií: https://www.mookie1.com/en-us/privacy.html

Sizmek

Trackovacie pixely
Viac o ochrane informácií: https://www.sizmek.com/privacy-policy/

Facebook

Trackovacie pixely
Viac o ochrane súkromia: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Flashtalking

Trackovacie pixely
Viac o ochrane informácií: https://www.flashtalking.com/privacypolicy/

Adform

Trackovacie pixely
Viac informácií o ochrane súkromia: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/

AppNexus

Trackovacie pixely
Viac o ochrane informácií: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

Facebook a Instagram

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Slovenská sporiteľňa Vás upozorňuje, že pri využívaní nášho webu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Irelend Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurement and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Takisto využívame službu Facebooku „správa publika“ („Page Insights“) na získavanie štatistických (agregovaných) informácií o používaní nášho Facebook profilu. V súvislosti so spracúvaní osobných údajov o návštevníkoch nášho profilu v rámci funkcionality tejto služby sme uzatvorili so spoločnosťou Facebook tzv. dohodu spoločných prevádzkovateľov, ktorej základné časti nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov

Chcete si zmeniť nastavenie cookies?