Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne vznikla v roku 2001 ako 100%ná dcérska spoločnosť Slovenskej sporiteľne. Vo februári 2009 sa hlavným akcionárom spoločnosti stala rakúska Erste Asset Management.

Asset Management Slovenskej sporiteľne v číslach

19 Spravovaných fondov

1,2 mld. Eur Čistá hodnota majetku pod správou

15,0 % Podiel na trhu

Asset Management Slovenskej sporiteľne sa so svojim objemom majetku dlhodobo pohybuje na popredných miestach medzi správcovskými spoločnosťami na Slovensku a to vďaka širokej a komplexnej ponuke produktov a služieb:

  • spravovanie retailových fondov
  • spravovanie fondov pre privátne bankovníctvo
  • spravovanie špeciálneho inštitucionálneho fondu
  • riadenie sporiacich schém
  • riadenie individuálnych portfólií
  • investičné poradenstvo

Predstavenstvo

Mgr. Dušan Svitek, predseda predstavenstva
RNDr. Roman Vlček, člen predstavenstva
Adrianus J.A. Janmaat, člen predstavenstva

Dozorná rada

Mag. Heinz Bednar
Mag. Winfried Buchbauer
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M

 

Kombi vklad

  • zvýšené úroky na ročnom termínom vklade v Slovenskej sporiteľni
  • zaujímavé zhodnotenie v SPORO Aktívnom portfóliu
  • zvýhodnený vstupný poplatok do fondu