Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne vznikla v roku 2001 ako 100 %ná dcérska spoločnosť Slovenskej sporiteľne. Vo februári 2009 sa hlavným akcionárom spoločnosti stala rakúska Erste Asset Management.

Asset Management Slovenskej sporiteľne v číslach

18 Spravovaných fondov

1,2 mld. eur Čistá hodnota majetku pod správou

14,5 % Podiel na trhu

Asset Management Slovenskej sporiteľne sa so svojim objemom majetku dlhodobo pohybuje na popredných miestach medzi správcovskými spoločnosťami na Slovensku a to vďaka širokej a komplexnej ponuke produktov a služieb:

  • spravovanie retailových fondov
  • spravovanie fondov pre privátne bankovníctvo
  • spravovanie špeciálneho inštitucionálneho fondu
  • spravovanie realitného fondu
  • riadenie sporiacich schém
  • riadenie individuálnych portfólií
  • investičné poradenstvo

Predstavenstvo

Günther Mandl, predseda predstavenstva
Ing. Pavol Vejmelka, člen predstavenstva
Adrianus J.A. Janmaat, člen predstavenstva

Dozorná rada

Mag. Heinz Bednar
Mag. Winfried Buchbauer
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M