Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne vznikla v roku 2001 ako 100 %ná dcérska spoločnosť Slovenskej sporiteľne. Vo februári 2009 sa hlavným akcionárom spoločnosti stala rakúska Erste Asset Management.

Asset Management Slovenskej sporiteľne v číslach

17 Spravovaných fondov

2,1 mld. eur Čistá hodnota majetku pod správou

19,4 % Podiel na trhu

Asset Management Slovenskej sporiteľne sa so svojim objemom majetku dlhodobo pohybuje na popredných miestach medzi správcovskými spoločnosťami na Slovensku a to vďaka širokej a komplexnej ponuke produktov a služieb:

  • spravovanie retailových fondov
  • spravovanie fondov pre privátne bankovníctvo
  • spravovanie špeciálnych inštitucionálnych fondov
  • spravovanie realitného fondu
  • riadenie individuálnych portfólií

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Sídlo a poštová adresa:
Tomášikova 48, 832 65 Bratislava
IČO: 0035820705
Tel: +421 0850 111 888
E-Mail: amslsp@slsp.sk
Web: www.erste-am.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2814/B.

Predstavenstvo

Günther Mandl, predseda predstavenstva
Ing. Pavol Vejmelka, člen predstavenstva
Adrianus J.A. Janmaat, člen predstavenstva

Dozorná rada

Mag. Heinz Bednar
Mag. Winfried Buchbauer
Ing. Ľudovít Valent
Mgr. Anna Glasová
Mag. iur. Peter Karl
Ing. Mgr. Norbert Hovančák
Mgr. Juraj Barta