Konzervatívne investície

Konzervatívne investície

Komu su určené konzervatívne investície?

Pre vás klientov, ktorí máte peniaze k dispozície aj na kratšiu dobu, alebo pre vás, ktorí použijete túto investíciu ako doplnok k ďalším investíciám, ktoré sú dynamickejšie. Patria sem peňažné a dlhopisové fondy, ktoré spravidla prinášajú rovnomerný výnos bez väčších výkyvov.

EURO PLUS FOND

Euro Plus Fond investuje prostriedky do štátnych dlhopisov s kratšou dobou splatnosti a nástrojov peňažného trhu, pričom sa z regionálneho hľadiska zameriava najmä na Slovenskú republiku a krajiny Strednej a Východnej Európy. Prevažná časť investícií vo fonde je denominovaná alebo zaistená do EUR.

PRIVÁTNY FOND KRÁTKODOBÝCH INVESTÍCIÍ

Privátny fond krátkodobých investícií investuje peňažné prostriedky najmä do vkladov v bankách v Slovenskej republike alebo v bankách v členských štátov Európskej únie, nástrojov peňažného trhu, ale aj dlhových cenných papierov. Štátne dlhopisy vo fonde musia mať rating minimálne na úrovni investičného stupňa, a dlhopisy finančných inštitúcií a obchodných spoločností minimálne na úrovni AA+ alebo AAA od dvoch ratingových agentúr. 

EUROVÝ DLHOPISOVÝ FOND

Eurový dlhopisový fond investuje prostriedky do štátnych dlhopisov so strednou dobou splatnosti a nástrojov peňažného trhu, pričom sa z regionálneho hľadiska zameriava najmä na Slovenskú republiku a krajiny strednej a východnej Európy. Vo fonde sa môžu nachádzať aj dlhopisy v investičnom stupni ratingu, v menšej miere aj v neinvestičnom stupni ratingu, vydané finančnými inštitúciami a obchodnými spoločnosťami so sídlom v Európe. 

PRIVÁTNY FOND PRAVIDELNÝCH VÝNOSOV 3

Privátny fond pravidelných výnosov 3 investuje prostriedky do dlhopisov so strednou dobou splatnosti (maximálne 6 rokov) vydaných najmä bankovými inštitúciami, ako aj iným obchodnými spoločnosťami s cieľom generovať a vyplácať pravidelný ročný výnos. Investície vo fonde sú denominované alebo zaistené do EUR.