Vyvážené investície

Komu sú určené vyvážené investície?

Pre klientov, ktorí majú peniaze k dispozícii na strednodobý horizont. Zároveň chcete investovať do toho najlepšieho z akciových a dlhopisových investícií.

AM SLSP GLOBAL RENTA

ESPA STOCK GLOBAL

Fond investuje peňažné prostriedky do akciových, dlhových a realitných investícií. Cieľom riadenia fondu je prekonať zhodnotenie strategickej alokácie fondu  prostredníctvom stanovenia optimálnej výšky podielu vyššie uvedených tried aktív. Pri riadení sa využíva princíp absolútneho výnosu, ktorého cieľom je ochrániť portfólio pred poklesmi v prípade negatívnych trendov a naopak participovať na rastových trendoch na trhoch nadvážením tried aktív s relatívne vyšším výnosovým potenciálom až po ich maximálny podiel v rámci investičných limitov. 

AM SLSP AKTÍVNE PORTFÓLIO

Fond aktívne preskupuje prostriedky medzi akciovými investíciami a rôznymi typmi dlhopisových investícií podľa regionálneho rozloženia a kreditného rizika na základe globálnej taktickej alokácie aktív. Podiel akciovej zložky sa môže pohybovať v pásme 0 až 30 %, podiel dlhopisovej zložky nie je limitovaný. 

ERSTE PRIVATE BANKING CONSERVATIVE

ESPA STOCK GLOBAL

Cieľom riadenia fondu je prekonať zhodnotenie strategického rozloženia fondu prostredníctvom stanovenia vhodnej výšky podielu akciových, dlhových, realitných a alternatívnych investícií tak, aby boli vo fonde počas pozitívnych trendov na trhu nadvážené aktíva s relatívne vyšším výnosovým potenciálom a počas negatívnych trendov bolo portfólio chránené pred poklesmi podvážením, resp. vypredaním investícií s relatívne nižším výnosovým potenciálom.

ŠIP KLASIK

Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z pohybu cien podielových listov hlavného fondu. Spoločnosť investuje majetok vo fonde do podielových listov podielového fondu s názvom YOU INVEST solid (hlavný fond), a to minimálne 85 % a maximálne 100 % majetku vo fonde a doplnkového likvidného majetku, napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch. Hlavný fond je strešný fond, ktorého investičným cieľom je kapitálový rast majetku pri miernej volatilite. 

ESPA STOCK GLOBAL

ŠIP BALANS

ESPA STOCK GLOBAL

Cieľom Fondu je dosahovanie výnosu z pohybu cien podielových listov hlavného fondu. Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do podielových listov podielového fondu s názvom YOU INVEST balanced (hlavný fond), a to minimálne 85 % a maximálne 100 % majetku vo Fonde a doplnkového likvidného majetku, napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch. Hlavný fond je strešný fond, ktorého investičným cieľom je kapitálový rast majetku pri miernej volatilite. 

ŠIP AKTÍV

Cieľom fondu je dosahovanie výnosu z pohybu cien podielových listov hlavného fondu. Spoločnosť investuje majetok vo fonde do podielových listov podielového fondu s názvom YOU INVEST active (hlavný fond) a to minimálne 85 % a maximálne 100 % majetku vo fonde a doplnkového likvidného majetku, napr. peňazí na bežných účtoch a vkladových účtoch. Hlavný fond je strešný fond, ktorého investičným cieľom je kapitálový rast majetku pri miernej volatilite. 

ESPA STOCK GLOBAL

Kontakt

Na všetky otázky, dopyty, tipy a návrhy radi odpovieme a necháme sa inšpirovať