Aj takto môže
vyzerať investovanie


Mám na to investovať s fondom Global Renta

 • ročný výnos 1%

Aj takto môže vyzerať investovanie

Mám na to investovať s fondom Global Renta

Ak hľadáte možnosť investovania voľných peňažných prostriedkov, ktorá prináša pravidelný ročný výnos a ste klient s vyváženým prístupom k riziku, máme pre vás riešenie: nový podielový fond Global Renta.

Dôvody investovania do fondu Global Renta

 • Ročne vyplácaný pravidelný výnos na účet klienta vo výške 1 %
 • Postará sa o optimálny podiel jednotlivých tried aktív vzhľadom na trhovú situáciu
 • Široké rozloženie rizika, pretože investuje do viacerých typov aktív: dlhopisy a nástroje peňažného trhu, realitné investície a akcie
 • Vhodný aj ako súčasť portfólia
 • Vstupný poplatok 1 % 

 

Dôležité čísla

1 % Pravidelný ročný výnos

1 % Vstupný poplatok

500 € Minimálna investícia

Parametre

 • upisovacie obdobie: 17. september - 15. október 2018
 • vstupny poplatok: max 1% po upisovacom období
 • výstupný poplatok: 0 %
 • kategória fondu: zmiešaný
 • ISIN: SK3110000609
 • počiatočná hodnota podielu: 0,01 €
 • odporúčaný investičný horizont: 3 a viac rokov
 • ukazovateľ rizík a výnosov: 3 (v škále od 1-nízke riziko, po 7-vysoké riziko)

Predpokladané zloženie portfólia

Upozornenie
Podielový fond Global Renta spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície a ročne vyplácaný výnos sa môžu aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.

KDE SI ZALOŽIŤ PODIELOVÝ FOND GLOBAL RENTA

Vyhľadajte si pobočku
Slovenskej sporiteľne,
ktorú máte najbližšie