Umožnite svojim úsporám
letieť nahor

Investovanie do Fondu maximalizovaných výnosov už od 20 eur

Investovaním do Fondu maximalizovaných výnosov získavate príležitosť podieľať sa na úspechu renomovaných spoločností ako sú Visa, Walt Disney, Facebook, Microsoft

Parametre

  • vstupný poplatok: max 2 % 
  • výstupný poplatok: 0 %
  • kategória fondu: akciový
  • ISIN: SK3110000377
  • odporúčaný investičný horizont: 5 a viac rokov
  • ukazovateľ rizík a výnosov: 6 (v škále od 1-nízke riziko, po 7-vysoké riziko)

Upozornenie: Podielový fond AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.