Aj takto môže
vyzerať investovanie


Mám na to investovať s fondom Global Renta

  • ročný výnos 1%

Aj takto môže vyzerať investovanie

Mám na to investovať s fondom Global Renta

Ak hľadáte možnosť investovania voľných peňažných prostriedkov, ktorá prináša pravidelný ročný výnos a ste klient s vyváženým prístupom k riziku, máme pre vás riešenie: podielový fond Global Renta.

Dôležité čísla

1 % Pravidelný ročný výnos

1 % Vstupný poplatok

500 eur Minimálna investícia

Parametre

  • ISIN: SK3110000609
  • pravidelný ročný výnos: 1 % z počiatočnej hodnoty podielu
  • dátum výpočtu pravidelného výnosu: 30. september
  • vstupný poplatok: max 1% 
  • výstupný poplatok: 0 %
  • kategória fondu: zmiešaný
  • odporúčaný investičný horizont: 4 a viac rokov
  • ukazovateľ rizík a výnosov: 3 (v škále od 1-nízke riziko, po 7-vysoké riziko)

 

Upozornenie: Podielový fond AM SLSP Global Renta spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Majetok vo fonde možno investovať až do výšky 100 % do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ktorýmkoľvek členským štátom EÚ. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.