Aj takto môže
vyzerať investovanie


Mám na to investovať s fondom Global Renta

 • ročný výnos 1%

Aj takto môže vyzerať investovanie

Mám na to investovať s fondom Global Renta

Ak hľadáte možnosť investovania voľných peňažných prostriedkov, ktorá prináša pravidelný ročný výnos a ste klient s vyváženým prístupom k riziku, máme pre vás riešenie: podielový fond Global Renta.

Dôvody investovania do fondu Global Renta

 • Ročne vyplácaný pravidelný výnos na účet klienta vo výške 1 %
 • Postará sa o optimálny podiel jednotlivých tried aktív vzhľadom na trhovú situáciu
 • Široké rozloženie rizika, pretože investuje do viacerých typov aktív: dlhopisy a nástroje peňažného trhu, realitné investície a akcie
 • Vhodný aj ako súčasť portfólia
 • Vstupný poplatok 1 % 

 

Dôležité čísla

1 % Pravidelný ročný výnos

1 % Vstupný poplatok

500 eur Minimálna investícia

Parametre

 • vstupný poplatok: max 1% 
 • výstupný poplatok: 0 %
 • kategória fondu: zmiešaný
 • ISIN: SK3110000609
 • odporúčaný investičný horizont: 4 a viac rokov
 • ukazovateľ rizík a výnosov: 3 (v škále od 1-nízke riziko, po 7-vysoké riziko)
Máte záujem investovať do fondu Global Renta alebo potrebujete poradiť? Dohodnúť stretnutie

Upozornenie
Podielový fond AM SLSP Global Renta spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície a ročne vyplácaný výnos sa môžu aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.