Vyvážené investície

Komu sú určené vyvážené investície?
Klientom, ktorí majú peniaze k dispozícii na strednodobý horizont. Zároveň chcú investovať do toho najlepšieho z akciových a dlhopisových investícií.

GLOBAL RENTA

Fond investuje peňažné prostriedky do akciových, dlhových a realitných investícií. Cieľom riadenia fondu je prekonať zhodnotenie strategickej alokácie fondu  prostredníctvom stanovenia optimálnej výšky podielu vyššie uvedených tried aktív. Pri riadení sa využíva princíp absolútneho výnosu, ktorého cieľom je ochrániť portfólio pred poklesmi v prípade negatívnych trendov a naopak participovať na rastových trendoch na trhoch nadvážením tried aktív s relatívne vyšším výnosovým potenciálom až po ich maximálny podiel v rámci investičných limitov. 

AKTÍVNE PORTFÓLIO

Fond aktívne preskupuje prostriedky medzi akciovými investíciami a rôznymi typmi dlhopisových investícií podľa regionálneho rozloženia a kreditného rizika na základe globálnej taktickej alokácie aktív. Podiel akciovej zložky sa môže pohybovať v pásme 0 až 30 %, podiel dlhopisovej zložky nie je limitovaný. 

FOND ZODPOVEDNÉHO INVESTOVANIA

Prvý slovenský spoločensky zodpovedný fond, ktorý vypláca pravidelný výnos. Investícia, ktorá prináša výnos a zároveň prospech životnému prostrediu a spoločnosti. Fond investuje do firiem, ktorých výrobky/služby majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Investovaním do spoločensky zodpovedných fondov môžeme prispieť k udržateľnej spoločnosti v ktorej chceme všetci žiť.