Alternatívne investičné fondy

Podľa slovenského zákona o kolektívnom investovaní je alternatívnym investičným fondom je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je štandardným fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku ustanoveného zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní alebo vymedzeného štatútom alternatívneho investičného fondu. Alternatívny investičný fond sa považuje za subjekt kolektívneho investovania, ktorý na rozdiel od štandardného fondu nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Alternatívnym investičným fondom je špeciálny fond a tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa §4 odseku 2 písm. b). Príkladmi alternatívnych investičných fondov sú iné špeciálne aktíva, špeciálne fondy, realitné fondy, hedžové fondy a súkromné akciové fondy.