Dividenda

Dividenda je rozdelenie zisku alebo časti zisku spoločnosti medzi jej akcionárov.