Dlhopis

Dlhopis je dlhový cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť. Podstatou dlhopisu ako dlhového cenného papiera je poskytnutie pôžičky zo strany vlastníkov dlhopisov emitentovi dlhopisov a záväzok emitenta splatiť túto pôžičku a vyplatiť dohodnutý úrokový výnos. Majiteľ dlhopisu vo väčšine prípadov dostáva pravidelné úrokové platby až do splatnosti dlhopisu, kedy emitent vyplatí majiteľovi dlhopisu istinu, t. j. hodnotu, na ktorú dlhopis znie, tzv. menovitú hodnotu. Ceny dlhopisov sú nepriamo korelované s úrokovými sadzbami: keď sadzby stúpajú, ceny dlhopisov klesajú a naopak.