Durácia

Durácia je ukazovateľ na posúdenie rizika dlhopisov. Vyjadruje v rokoch ako dlho trvá investorovi, kým sa mu vrátia investované prostriedky do dlhopisu pri zohľadnení jednotlivých peňažných tokov, ktoré dlhopis prináša (kupóny, pri splatnosti dlhopisu je to vyplatenie istiny), diskontovaných úrokovou sadzbou relevantnou pre každý z peňažných tokov. Keďže sa z investovaného kapitálu vyplácajú priebežné kupónové platby a platí princíp zloženého úročenia, durácia je kratšia ako doba splatnosti dlhopisu.