Fond peňažného trhu

Fond peňažného trhu je kategória podielových fondov, ktorý investuje do vysoko likvidných krátkodobých nástrojov. Tieto nástroje zahŕňajú napr. dlhopisy so  splatnosťou menej ako 1 rok, termínované vklady alebo štátne pokladničné poukážky. Fondy peňažného trhu majú investorom ponúkať vysokú likviditu s veľmi nízkou úrovňou rizika.