Majetok fondu

Majetok fondu tvoria najmä investície - aktíva. Ich hodnota sa vypočítava denne, pričom majetok tvoria rôzne druhy aktív. Hodnotu aktív fondu znižujú náklady a poplatky vynaložené na činnosti súvisiace so správou fondu , napr. správcovské poplatky, poplatky za výkonnosť alebo transakčné náklady. Výška poplatkov a nákladov súvisí s cenou aktív v majetku vo fonde, a tiež aj so zmenami zloženia majetku súvisiacimi s emisiou a vyplatením podielových listov fondu podielnikom. Podielový fond je spoločným majetkom podielnikov. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami. Majetok podielového fondu  je oddelený od majetku správcovskej spoločnosti. To znamená, že v prípade likvidácie správcovskej spoločnosti podielnici nemôžu prísť o svoje aktíva.