Minimálna doba držania

Odporúčaná (alebo minimálna) doba držania predstavuje minimálny časpový horizont, počas ktorého by mal byť investor pripravený držať investíciu. Zákonom sa vyžaduje, aby bola táto informácia uvedená v dokumente s kľúčovými informáciami. Jej hodnota sa odvíja od typu aktív v príslušnom fonde, v prípade dlhových investícií aj od ich doby splatnosti, v každom prípade sa individuálne posudzuje zvlášť pre každý podielový fond.