NAV

Čistá hodnota majetku fondu (NAV) je celková hodnota majetku fondu, ktorá je znížená o záväzky fondu. Do čistej hodnoty majetku fondu patrí hodnota cenných papierov, peniaze na bežných a vkladových účtoch, pohľadávky a iné práva.