Podielnik

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla a je majiteľom podielového listu v podielovom fonde.