Podielový fond

Podielovým fondom sa rozumie spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami. Podielnikmi fondov môžu byť fyzické osoby, ako aj  inštitucionálni investori. Podielové fondy môžu byť distribuované formou verejnej alebo súkromnej ponuky (verejné / privátne fondy). Podielové listy verejných fondov je zvyčajne možné kedykoľvek kúpiť a predať. Podielové fondy spravujú profesionálni správcovia peňazí (správcovské spoločnosti), ktorí investujú aktíva fondov a snažia sa investorom fondov priniesť kapitálové zisky alebo výnosy. Portfólio podielového fondu je štruktúrované a udržiavané tak, aby zodpovedalo investičným cieľom uvedeným v jeho štatúte a predajnom prospekte. Správcovské spoločnosti poskytujú malým alebo individuálnym investorom prístup k profesionálne spravovaným portfóliám akcií, dlhopisov a iných cenných papierov.