Riziko

Riziko môžeme chápať ako stupeň neistoty alebo neurčitosť, dôsledkom ktorej môže dôjsť ku strate hodnoty investície. Existujú viaceré druhy rizika napr. riziko straty hodnoty majetku, úrokové riziko alebo menové riziko.