Riziko likvidity

Riziko likvidity sa vzťahuje na potenciálne ťažkosti, ktorým môže spoločnosť alebo jednotlivec čeliť pri plnení svojich krátkodobých finančných záväzkov v dôsledku neschopnosti premeniť aktíva na hotovosť bez toho, aby utrpela podstatnú stratu.