Rozvíjajúce sa trhy

Finanční investori používajú pojem „rozvíjajúce sa trhy“ na označenie novoindustrializovaných krajín. Tieto krajiny sú v procese rastu, ktorý je sprevádzaný politickými a hospodárskymi zmenami. Na rozdiel od krajín s rozvinutými trhmi, sú finančné trhy rozvíjajúcich sa trhov vystavené väčším cenovým výkyvom a politickým rizikám. Medzi krajiny rozvíjajúcich sa trhov patria napr. India, Brazília alebo Juhoafrická republika.