UCITS

UCITS (Undertakings for collective investments in transferable securities), je pojem, ktorý sa používa v názve Smernice 2009/65/ES o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Je to konsolidovaná smernica EÚ, ktorá umožňuje systémom kolektívneho investovania voľne pôsobiť v celej EÚ na základe jediného povolenia od jedného členského štátu. Podielový fond, ktorý spĺňa podmienky tejto smernice, sa nazýva štandardný fond, niekedy aj ako UCITS fond.