Volatilita

Volatilita je miera kolísania cenovej hodnoty pre daný cenný papier alebo trhový index. Vo finančnom sektore sa používa ako miera rizika investície. Vypočítava sa na základe historických odchýlok od priemernej mesačnej výkonnosti fondu. Čím sú odchýlky väčšie, tým je volatilita vyššia. Väčšia miera volatility sa vyskytuje napr. pri akciách, ktorých cena sa niekedy zmení aj o 5 % počas jedného dňa. Naopak u dlhopisov väčšinou vidíme nižšiu mieru volatility.