Výročná správa fondu

Správcovská spoločnosť  vypracúva správu o činnosti za každý účtovný rok podielového fondu. Obsah výročnej správy fondu predpisuje zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov  a zákon o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD). Vďaka tejto správe môžu investori získať jasnú predstavu o tom, ako bol podielový fond spravovaný v predošlom roku. V správe sa nachádzajú aj informácie ako napr. správa audítora, správa manažéra fondu alebo informácie o daňových povinnostiach každej triedy aktív.