EPS

Zisk na akciu (Earnings per share) je pomerový ukazovateľ čistého zisku spoločnosti rozrátaného na akciu. Tento ukazovateľ sa používa pri oceňovaní spoločnosti a patrí k najviac používaným premenným v rámci fundamentálnej analýzy.

EPS = (Čistý zisk – dividenda pre prioritné akcie)/počet kmeňových akcií