P/E (The price-earnings ratio)

Pomerový ukazovateľ trhovej ceny voči čistému zisku spoločnosti na akciu. Používa sa pri oceňovaní spoločnosti. Investor alebo obchodník zvyčajne porovnáva viacero spoločností, ktoré sú v rámci odvetvia alebo sektora.