TER (total expense ratio)

Ukazovateľ vyjadrujúci celkové náklady spojené so správou podielového fondu. Tieto náklady zahŕňajú najmä odplatu za správu, depozitárovi a ďalšie poplatky. Podiel celkových nákladov fondu pripadajúcich na celkové aktíva fondu vyjadruje percentuálna miera TER.