Akcia

Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár má právo podieľať sa na zisku spoločnosti (dividenda), likvidačnom zostatku a na riadení spoločnosti, tak ako určujú zákony danej krajiny a stanovy spoločnosti. Právo riadenia spoločnosti akcionár vykonáva prostredníctvom valného zhromaždenia, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti.

Akcia môže byť v podobe listinného cenného papiera alebo zaknihovaného cenného papiera. Existuje viacero druhov akcií:

  • Kmeňová akcia je akcia s ktorou nie sú spojené osobitné práva.
  • Prioritná akcia je akcia s ktorou sa spája prednostné právo na dividendu, avšak na druhú stranu stráca hlasovacie právo (pokiaľ nie je vyplatená dividenda, akcionár nadobúda právo hlasovať na valnom zhromaždení).