Akciový fond

Fond, ktorý väčšinu majetku investuje do akcií. Tieto fondy môžu časť svojho majetku investovať aj do iných finančných nástrojov (aj finančných derivátov), napríklad kvôli zabezpečeniu menového rizika, ale musia dodržiavať vopred určený podiel akcií vo fonde.

Akciové fondy patria medzi najviac volatilné (kolísavé), avšak historicky majú aj najvyššiu výkonnosť.

Fondy môžu mať zastúpené investície vo viacerých sektoroch a poprípade aj vo viacerých krajinách. Týmto sa snažia sektorovo a geograficky diverzifikovať.