Alfa

Alfa (α) sa používa na meranie výkonnosti fondu (ale aj iných typov investícií) voči benchmarku alebo indexu. Alfa je reprezentovaná jedným číslom ako napríklad 2 alebo -1, jedná sa o percentuálne vyjadrenie výkonnosti fondu voči benchmarku. 

Portfólio manažéri aktívne riadených fondov sa snažia vo svojich portfóliách dosiahnuť čo najvyššiu alfu. Väčšinou pomocou vhodnej diverzifikácie (rozloženia) a znižovania nesystematického rizika. Keďže alfa reprezentuje relatívnu výkonnosť portfólia voči benchmarku, považuje sa za vhodný ukazovateľ toho, či portfólio manažér dokáže vytvárať pridanú hodnotu. Ak sa alfa rovná nule, znamená to, že portfólio má totožný vývoj ako benchmark, ak je záporná, aktívna správa viedla k strate hodnoty v porovnaní s dianím na trhu.