Alokácia aktív

Vo fonde sa cielene rozkladajú investície do rôznych typov aktív, ako napríklad nástroje peňažného trhu, dlhopisy alebo akcie. Alokácia môže byť napr. odvetvová, menová, trhová. Optimalizácia rizika a investičnej stratégie sa dosahuje práve správnou alokáciou aktív a primeraného zasahovania do nej.