Cenný papier

Cenný papier je listina, ktorá stelesňuje majetkové právo (alebo iný právny nárok) toho, kto listinu vlastní, voči tomu, kto ju vystavil. Vznik, trvanie, výkon, prevod a zánik právneho nároku je viazaný na tento cenný papier. Práva sú upravené Zákonom o cenných papieroch 566/2001 Z. z. Prevažne ide o oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávanie určitých práv voči zákonom stanoveným osobám. Medzi cenné papiere patria napríklad: dlhopisy, akcie, podielové listy, zmenky a depozitné certifikáty. Výnosy z cenných papierov majú rôznu podobu. Môže ísť o kupóny, dividendy a iné.