Čistá hodnota aktív

Celkový majetok fondu očistený o záväzky.